สไลส์


นาฬิกา


วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า ชื่อ นาย สุทัศน์ แก้วโยธา ชื่อเล่น หนึ่ง
เกิวันที่ 27 กรกฎาคม 2529 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย
อยู่ที่ 5หมู่ 3 ต. โนนเพ็ด อ. ประทาย จ. นครราชสีมา 30180
กำลังศึกษาอยู่ คณะมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์
เอก นิติสาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รหัส 484401050
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ .ราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 10750
จบมัธยมศึกษาจาก โรงเรียน วังไม้แดงพิทยาคม จังหวัด นครราชสีมา
ประถมศึกษาจาก โรงเรียน รวมมิตรพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

30180

ไม่มีความคิดเห็น: